Eén van de pijlers van kwaliteitsvolle diagnostiek is het gebruik van kwalitatieve instrumenten en methodieken. Als onderdeel van haar missie zet het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw daarom onder meer in op de beoordeling van nieuw ontwikkelde diagnostische instrumenten.

Om testbeoordelingen op een uniforme manier te kunnen uitvoeren vertaalde het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw de meest recente versie van het Test Review Model van de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA; 2013) naar het Nederlands. Het Nederlandstalig interactief formulier kan u terugvinden via deze link. Daarnaast werd ook ingezet op de ontwikkeling van een draaiboek dat de procedure verduidelijkt die het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw volgt bij de beoordeling van instrumenten.

Recente en kwalitatieve normen zijn een belangrijk kwaliteitscriterium bij de beoordeling van diagnostische instrumenten. Om testontwikkelaars te ondersteunen bij het creëren van kwaliteitsvolle Vlaamse normen, heeft het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw een leidraad opgesteld. In deze leidraad worden verschillende variabelen vermeld waarvan aangeraden wordt de normeringssteekproef hierop te stratificeren en worden informatiebronnen aangereikt die kunnen geraadpleegd worden om populatiegegevens te bekomen. De leidraad kan hier geraadpleegd worden.