Implementatie Vlaamse Sociale Bescherming

In nauw overleg met het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en andere relevante actoren staat het Kwaliteitscentrum mee in voor de ontwikkeling van een gedragen implementatieplan voor de uitrol van de BelRAI Screener bij de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de gemachtigde indicatiestellers van de OCMW’s (streefdatum: 2021). Verder bouwend op de ervaringen binnen het pilootproject BelRAI Screener worden de randvoorwaarden in kaart gebracht voor een succesvolle en stapsgewijze uitrol.