VSB-BelRAI

Binnen de Vlaamse Sociale Bescherming behoort de geleidelijke invoering van de BelRAI (Screener) tot één van de kernopdrachten.

BelRAI is een verzamelterm voor de Belgische vertaling, uitbreiding en informatisering van het internationale interRAI (Resident Assessment Instrument)-instrumentarium.

Het Agentschap Vlaamse Sociale  Bescherming wil in de volgende legislatuur de BelRAI Screener uitrollen bij de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de gemachtigde indicatiestellers van de OCMW’s. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek neemt hierbij een ondersteunende rol op met betrekking tot de voorbereiding van de implementatiefase van valide en betrouwbare zorgzwaarte-instrumenten in de Vlaamse Sociale Bescherming. In eerste instantie ligt de klemtoon op de ontwikkeling van vormings- en attesteringsmodellen betreffende de BelRAI (Screener). Bijkomend zal het Kwaliteitscentrum mee instaan voor het creëren van een draagvlak voor de BelRAI (Screener) bij de verschillende stakeholders en een ondersteunende rol opnemen binnen de Vlaamse pilootprojecten BelRAI.