VSB-BelRAI

Binnen de Vlaamse sociale bescherming behoort het ondersteunen van de geleidelijke invoering van BelRAI in de verschillende zorgsectoren tot één van onze kernopdrachten. 

BelRAI is een verzameling van gestandaardiseerde beoordelingsinstrumenten die in diverse zorgsectoren gebruikt kunnen worden en als doel hebben de zorgkwaliteit en -continuïteit te optimaliseren. Het BelRAI-instrumentarium bestaat uit verschillende uitgebreide beoordelingsinstrumenten, screeners en supplementen, gebaseerd op de wetenschappelijk gevalideerde interRAI instrumenten. 

In maart 2018 keurden de federale regering en de deelstaatregeringen het protocolakkoord over de stapsgewijze invoering van BelRAI in de zorgsectoren goed. De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een veralgemeend gebruik van BelRAI; enerzijds als zorgplanningsinstrument, anderzijds als uniform inschalingssysteem voor de onderbouwing van het financieringssysteem in het kader van de Vlaamse sociale bescherming en het Vlaams Woonzorgdecreet. 

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek staat sinds 2018 mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de verschillende Vlaamse zorgsectoren. Het Kwaliteitscentrum focust binnen dit traject voornamelijk op vorming, de overdracht van kennis, de ontwikkeling van expertise, het bieden van inhoudelijke ondersteuning en het creëren van een draagvlak voor BelRAI. 

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek ontwikkelBelRAI-trainersopleidingen en lanceerde een kennis- en vormingsportaal voor BelRAI. Het BelRAI kennisportaal biedt aan zorgverleners en organisaties essentiële wetenschappelijke, wetgevende en praktijkgerichte informatie om met BelRAI aan de slag te gaan of zich te verdiepen in het onderwerp. Daarnaast kunnen indicatiestellers, zorgverleners en -organisaties van de Vlaamse zorgsectoren zich registreren op het BelRAI vormingsportaal voor onder meer het inschrijven voor een trainersopleiding, het raadplegen van ondersteunende documentatie over BelRAI of het verfijnen van hun kennis via e-learningmodules.