BelRAI-opleiding
Vlaamse sociale bescherming

Het Kwaliteitscentrum tekent, in nauw overleg met de Vlaamse overheid, LUCAS (KU Leuven) en de FOD Volksgezondheid, een opleidings- en attesteringstraject betreffende de BelRAI-instrumenten uit. Er werden verschillende instrumentspecifieke opleidingen volgens een train de trainer model ontwikkeld:

        • BelRAI-Screener en Sociaal Supplement voor de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Welzijnsverenigingen en dagverzorgingscentra (DVC);
        • BelRAI-Long Term Care Facilities voor de Woonzorgcentra;
        • BelRAI-Home Care voor de diensten voor gezinszorg.

 

Het Kwaliteitscentrum beoogt hierbij een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde en uniforme aanpak van zorgzwaartemeting en zorgplanning over de organisaties en sectoren heen te bewerkstelligen. 

Voor het gebruik van een BelRAI-instrument dienen zorgverleners opgeleid en geattesteerd te worden. Voor een BelRAI -rainersopleiding kun je bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw terecht. Wij bieden expertise, ervaring en permanente inhoudelijke ondersteuning.

      • Het Kwaliteitscentrum neemt een coördinerende rol op als erkende opleidingsinstantie en heeft in dit kader het BelRAI vormings-, en kennisportaal gecreëerd.
      • Onze BelRAI-experten hebben de opleidingspakketten ontwikkeld die door álle BelRAI-trainers onder de Vlaamse sociale bescherming gebruikt moeten worden.
      • De BelRAI-trainers krijgen opleiding en begeleiding van een team experten die al jarenlang rond BelRAI werken.
      • De BelRAI-Trainers worden ook na het volgen van de opleiding ondersteund door een team van experten via een digitale, inhoudelijke helpdesk. De BelRAI-trainer wordt het aanspreekpunt voor de door hem of haar opgeleide zorgverleners. Zij kunnen bij hun BelRAI trainer terecht met hun vragen. Enkel de BelRAI-trainers die zijn opgeleid door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek kunnen blijvend beroep doen op onze inhoudelijke helpdesk.

 

Het is de bedoeling dat een BelRAI-trainer na het volgen van de opleiding het instrument kan gebruiken in de praktijk en in staat is om BelRAI-zorgverleners of indicatiestellers op te leiden in het correct en betrouwbaar gebruik ervan. Daarnaast staat de trainer ook in voor het opbouwen van expertise over het BelRAI-instrument binnen en buiten de eigen organisatie.

Welke BelRAI-trainersopleidingen zijn er?

Sinds december 2020 organiseerde het  Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek  BelRAI-Screener trainersopleidingen voor zorgverleners van Vlaamse zorgvoorzieningen die sinds 1 juni  2021 de BelRAI-Screener moeten implementeren. Momenteel biedt het Kwaliteitscentrum geen aparte BelRAI-Screener trainersopleidingen meer aan, maar worden combinatie-trainersopleidingen BelRAI-Screener + Sociaal Supplement georganiseerd. Er worden eveneens BelRAI-LTCF opleidingen en BelRAI-Home Care opleidingen georganiseerd.

Onderaan deze pagina vind je terug hoe je kan inschrijven voor een BelRAI opleiding.

BelRAI-Screener + Sociaal Supplement

De BelRAI-Screener is een verkort instrument dat peilt naar het niveau van functioneren van een volwassen persoon en een eerste inschatting maakt van de zorgnoden van een persoon. De Screener onderzoekt bij wie een volledige beoordeling aangewezen is. Daarnaast wordt in Vlaanderen sinds juni 2021 de BelRAI-Screener ook ingezet als inschalingsinstrument om te bepalen wie recht heeft op een tegemoetkoming in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.  In Vlaanderen is de BelRAI-Screener geïmplementeerd bij de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen. Vanaf juni 2023 wordt het ook geïmplementeerd in de dagverzorgingscentra (DVC).

BelRAI-Sociaal Supplement

Het Sociaal Supplement peilt specifiek naar de sociale context, de informele zorg en de leefomstandigheden van een persoon. Het is bedoeld als aanvulling op de andere BelRAI instrumenten die eerder focussen op het fysiek, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van de persoon zelf. Het supplement brengt de complexiteit van iemands zorgnoden nog beter in kaart en wordt steeds gebruikt in combinatie met een ander BelRAI instrument (bv. BelRAI Screener of Home Care).

BelRAI-LTCF

Het BelRAI-Long Term Care Facilities (LTCF) instrument maakt een uitgebreide beoordeling van het functioneren van een persoon met langdurige en complexe zorgnoden in een residentiële voorziening mogelijk. Het LTCF instrument stelt het zorgteam in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen. Vanaf 2022 is het BelRAI-LTCF instrument geïmplementeerd in de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen. Vanaf 1 juni 2023 is het gebruik van het BelRAI-LTCF instrument verplicht in het kader van zorgplanning. Voor specifieke vragen over het BelRAI-LTCF opleidingsaanbod kan je vrijblijvend contact opnemen via belrailtcf@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

BelRAI-Home Care

De BelRAI-Home Care geeft een beeld van het functioneren van een persoon met een complexe zorgnood in de thuiscontext.

Hoe inschrijven voor een opleiding bij het Kwaliteitscentrum?

Inschrijven voor een BelRAI-Trainersopleiding kan op de volgende manier:

 • Stap 1: Organisatie account aanmaken op het vormingsportaal
        • Informatie (naam organisatie, voornaam + naam en mailadres van de verantwoordelijke) bezorgen aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek door te mailen naar belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be (voor Screener + Supplement & Home Care) en naar belrailtcf@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be (voor LTCF). Deze persoon zal later bij de inschrijvingen de betaalverzoeken ontvangen.
        • De organisatieverantwoordelijke krijgt een uitnodiging om de organisatie account te vervolledigen.
 • Stap 2: Account aanmaken voor de toekomstige BelRAI-trainer
        • De organisatieverantwoordelijke logt in met zijn/haar gekozen wachtwoord.
        • De organisatieverantwoordelijke voegt de toekomstige BelRAI-trainer toe aan de organisatie.
        • De toekomstige BelRAI-trainer krijgt een automatische uitnodiging voor het aanmaken van zijn/haar account.
 • Stap 3: Inschrijving toekomstige BelRAI-trainer
        • De toekomstige BelRAI-trainer vervolledigt zijn/haar account.
        • De toekomstige BelRAI-trainer logt in met zijn/haar gekozen wachtwoord.
        • De toekomstige BelRAI-trainer schrijft zich in voor een opleidingsgroep naar keuze.
 • Stap 4: Betaling door de organisatie
        • De organisatie ontvangt een betalingsaanvraag die binnen de termijn dient betaald te worden of de inschrijving is niet geldig.

 

Voor de meest recente informatie omtrent beschikbare data en vrije plaatsen verwijzen we je naar het  BelRAI vormingsportaal.

Om een vlot gebruik van het vormingsportaal te garanderen kan je de handleidingen raadplegen. Indien je toch nog vragen en/of problemen hebt, kun je contact opnemen via belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be of via belrailtcf@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.