Pilootproject – Vlaamse Sociale Bescherming

Binnen de Vlaamse pilootprojecten BelRAI neemt het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek een ondersteunende rol op.

Pilootproject BelRAI-LTCF

In de residentiële ouderenzorg werd tussen 2019 en 2021, verspreid over Vlaanderen, een pilootproject LTCF opgezet. De doelstelling van het project was om in eerste instantie informatie op te leveren voor een implementatie van het instrument BelRAI LTCF op ruime schaal als zorgplannings- en evaluatie-instrument met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de gebruiker. Het pilootproject beoogde ook de nodige data te verzamelen op basis waarvan kon getest worden op welke wijze het inschalingsinstrument BelRAI LTCF kan dienen voor de financiering van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf. Dit laatste wordt opgenomen door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Pilootproject BelRAI-Home Care

Op 1 juni 2023 werd het BelRAI-Home Care instrument geïntroduceerd als multidisciplinair inschalingsinstrument in de thuiszorg in Vlaanderen. Het instrument heeft als doel kwaliteitsvolle zorg voor personen met een complexe zorgnood en communicatie tussen verschillende zorgverleners in thuiszorgsituaties te faciliteren.

Om de introductie van het instrument voor te bereiden, werd in 2022 een pilootproject in eerstelijnszone Dender opgestart. De voornaamste doelstelling van het project was het testen van het multidisciplinair invullen van het instrument op het Vlaams IT-Platform BelRAI bij personen met een complexe zorgnood. Daarnaast werden data verzameld voor het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in kader van het onderzoek naar persoonsvolgende financiering in de thuiszorg. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek ontwikkelde de BelRAI-Home Care vormingspakketten en stond in voor de opleiding en attestering van de BelRAI-trainers en -indicatiestellers binnen het project.

Meer informatie over het pilootproject kan je vinden op de website van de eerstelijnszones.