Pilootproject – Vlaamse Sociale Bescherming

Binnen de Vlaamse pilootprojecten BelRAI neemt het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek een ondersteunende rol op.

Pilootproject BelRAI Screener

In regio Dendermonde en Waasland liep een pilootproject waar het gebruik van de BelRAI Screener werd uitgetest bij de diensten gezinszorg, de indicatiestellers van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW’s. De BelRAI Screener is in deze pilootregio eveneens het inschalingsinstrument voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Pilootproject BelRAI LTCF

In de residentiële ouderenzorg wordt, verspreid over Vlaanderen, een pilootproject LTCF opgezet. De doelstelling van het project is om in eerste instantie informatie op te leveren voor een implementatie van het instrument BelRAI LTCF op ruime schaal als zorgplannings- en evaluatie-instrument met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de gebruiker. Het pilootproject beoogt ook de nodige data te verzamelen op basis waarvan kan getest worden op welke wijze het inschalingsinstrument BelRAI LTCF kan dienen voor de financiering van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf.