Medewerkers

DIRECTIE

Julie De Ganck

dr. Julie De Ganck

Julie is directeur van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Julie heeft een sterke theoretische en klinische achtergrond in de psychologie met een bijzondere interesse in de klinische psychodiagnostiek en de (bijzondere) jeugdzorg.

Aan de Universiteit Gent behaalde Julie haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie. Tijdens haar assistentschap binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, voltooide ze een doctoraatsonderzoek over het verband tussen psychopate persoonlijkheidstrekken en affectieve stoornissen bij jonge delinquenten en begeleidde ze masterproeven en werkcolleges in de Klinische Psychodiagnostiek. Voorafgaand aan haar mandaat aan de Universiteit Gent doceerde ze gedurende vier jaar zowel psychologie als  pedagogiek, onderwijswetgeving en agogiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze was tevens coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen Europese Comenius projecten.

Voor Julie is wetenschappelijk onderzoek pas echt waardevol als het geworteld is in de klinische praktijk en als het maatschappelijk relevant en betekenisvol is. Vanuit die overtuiging combineert ze haar functie als coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, met een praktijk in de psychotherapie. Haar interesse in psychodiagnostiek en betrokkenheid in maatschappelijk relevante thema’s blijkt ook uit de documentaire ‘Druk’ uit 2011, die ze samen met filmmaker Ivan Boeckmans en de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (Universiteit Gent) maakte in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat.

Als directeur is Julie sinds de oprichting verantwoordelijk voor het operationaliseren van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

INTEGRALE JEUGDHULP

dr. Nathalie Schouppe

Nathalie is de wetenschappelijk medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze zet zich dagelijks in voor de kwaliteit en integriteit van onze wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

Nathalie behaalde haar Bachelor in de Psychologie en haar Master in de Experimentele Psychologie aan de Universiteit Gent. Aan diezelfde universiteit heeft ze als doctoraatsstudent (FWO-aspirant) en later als postdoctoraal onderzoeker vijf jaar lang wetenschappelijke ervaring opgedaan op de afdeling Experimentele Psychologie. Haar onderzoek richtte zich op cognitieve controle processen, wat ze zowel gedragsmatig als door middel van hersenbeeldvormingstechnieken bestudeerde.

Voor Nathalie vormt de functie binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek een nieuwe uitdaging, waarin ze haar kennis over wetenschappelijk onderzoek wil kunnen toepassen op meer klinische, praktijkgerichte vragen. Nathalie is samen met Julie vanaf het begin betrokken geweest bij de operationalisering van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Nathalie Schouppe

VLAAMS SOCIALE BESCHERMING - BelRAI

Julie Descamps

Julie is projectmedewerker Vlaamse Sociale Bescherming van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Binnen het concept van de Vlaamse Sociale Bescherming behoort de ingebruikname van de BelRAI (Screener) tot één van de opdrachten. De focus van het Kwaliteitscentrum ligt op de voorbereidingsfase van deze implementatie door het uittekenen en implementeren van een vormings- en attesteringstraject.

Aan de Arteveldehogeschool Gent behaalde Julie haar Professionele Bachelor Sociaal Werk. De voorbije 10 jaar was ze actief bij het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Zuid-West-Vlaanderen, vooreerst als stafmedewerker en vanaf 2010 als coördinator van de vzw. Het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders stond centraal, waarin zij een ondersteunende en netwerkende functie opnam.

In februari 2018 vervoegde Julie het team van Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Vanuit haar ervaring in samenwerking en netwerking, en haar affiniteit met de eerstelijns- en welzijnssector geeft ze mee vorm aan de opdrachten binnen het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Dorothee De Ganck

Dorothee werkt sinds december 2018 als wetenschappelijk projectmedewerker bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Gedurende 6 maanden verrichtte Dorothee een case study onderzoek uit naar de functie van dialoog voor de realisatie van een kwalitatief diagnostisch proces binnen de Integrale Jeugdhulpverlening. Dit resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Dialoog als voorwaarde voor kwalitatieve, geïntegreerde diagnostiek en hulpverlening. Bevindingen uit een pilootstudie.’

Sinds oktober 2019 werkt Dorothee als projectmedewerker BelRAI. Ze is verantwoordelijk voor de inhoudelijke borging en de ontwikkeling van een kennisdelingsplatform aangaande de BelRAI.

Aan de Universiteit Gent behaalde Dorothee haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie. De afgelopen 11 jaar deed Dorothee ervaring op binnen de eerstelijnshulpverlening: ze bekwaamde zich in het begeleiden, vormen en ondersteunen van zowel groepen als individuen en in het uitwerken en opvolgen van onderzoeksprojecten. In 2011 ondersteunde Dorothee als wetenschappelijk medewerker een onderzoek bij jongeren met een diagnose van ‘gedragsstoornis’ in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat.

De combinatie van haar opleiding klinische psychologie, haar ervaring binnen het sociaal-cultureel en maatschappelijk werk, haar deskundigheid in het coördineren en ondersteunen van projecten en interesse in de Vlaamse sociale bescherming vormen een meerwaarde bij haar functie als projectmedewerker.

Jasmine Van Regenmortel

Jasmine is projectmedewerker BelRAI Opleiding en Attestering aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw sinds november 2019. Zij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de opleiding en attestering van de Vlaamse Woonzorgcentra inzake BelRAI LTCF.

Jasmine behaalde haar master in de ergotherapeutische wetenschappen aan de gelijknamige interuniversitaire opleiding aan de UGent/KU Leuven. Haar gepubliceerde masterthesis is een systematische review en klinimetrische studie over assessmentinstrumenten voor fysieke activiteit bij personen met Myalgische Encefalomyelitis (ME). Haar bachelor heeft zij gehaald aan de Artemis Hogeschool Antwerpen.

Van april 2017 tot oktober 2019 werkte zij als wetenschappelijk medewerker binnen het onderzoeksprogramma BelRAI van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mee aan de ontwikkeling van het nieuwe BelRAI Revalidatie instrument in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Haar praktijkervaring als ergotherapeut richtte zich naar de revalidatie van volwassenen en ouderen. Tot slot heeft zij ervaring in de ergotherapeutische begeleiding van ouderen in woonzorgcentra.

Marjolein De Pau

Marjolein is sinds februari 2020 projectmedewerker bij het Kwaliteitscentrum Diagnostiek, meer bepaald binnen het luik Vlaamse Sociale Bescherming. Ze behaalde eerder een professioneel Bachelor diploma in de Toegepaste Klinische Psychologie aan de Lessius Hogeschool, een Master in de Klinische Psychologie en in Conflict & Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Gent.

Als klinisch psychologe was ze eerder werkzaam in het FPC Gent en engageerde ze zich voor de behandeling en diagnostiek van personen met een interneringsstatuut. Als wetenschappelijk medewerker heeft ze ervaring met onderzoek naar interneringsbeleid, forensische diagnostiek en doorleefde ervaringen van personen met een interneringsstatuut (UGent, vakgroep Orthopedagogiek & vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht); en het ontwikkelen van een educatief curriculum voor drugpreventie (HoGent, vakgroep Sociaal Werk). Vanuit haar ervaring met diagnostiek en educatie geeft ze binnen Kwaliteitscentrum Diagnostiek mee vorm aan de implementatie van het opleidings- en attesteringstraject van de BelRAI.

Helena Bruggeman

Helena werkt sinds februari 2020 als projectmedewerker BelRAI Opleiding en Attestering bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw. Zij is binnen de context van de Vlaamse Sociale Bescherming medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van het vormings- en attesteringstraject inzake BelRAI.

Aan de Universiteit Gent behaalde ze haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie. Nadien voltooide ze een Master in Statistische Data Analyse aan de faculteit Wetenschappen van de UGent. In het kader van haar beide masterproeven kreeg ze de kans om samen met de Provincie Antwerpen en UAntwerpen onderzoek te doen naar de relatie tussen het gebruik van digitale media, offline sociale relaties en het psychologisch welzijn van kinderen tussen 9 en 12 jaar. Dit resulteerde in een artikel dat werd gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift ‘Computers in Human Behavior’ (2019).

In haar functie als projectmedewerker binnen het Kwaliteitscentrum zal Helena haar veelzijdige expertise inzetten voor de implementatie van BelRAI in Vlaanderen.

dr. Cynthia Van Gampelaere

Cynthia startte in december 2019 bij het Kwaliteitscentrum als wetenschappelijk medewerker Integrale Jeugdhulp ter vervanging van Nathalie Schouppe tijdens haar moederschapsrust. Ze stond onder andere in voor het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten met betrekking tot het domein van de Integrale Jeugdhulp.

Sinds augustus 2020 werkt Cynthia voor 80% als projectmedewerker BelRAI. Binnen de context van de Vlaamse Sociale Bescherming zal ze ondersteuning bieden bij zowel de inhoudelijke uitwerking van het vormings- en attesteringstraject inzake BelRAI als bij de ontwikkeling van een kennisdelingsplatform en e-learning aangaande de BelRAI. Daarnaast is ze voor 20% als communicatief en administratief medewerker aan de slag in het Kwaliteitscentrum.

Cynthia behaalde haar master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Nadien werkte ze gedurende vier jaar als doctoraatsstudent aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (FWO-aspirant). Haar doctoraatsproject handelde over de ouder-kind relatie in gezinnen met jonge kinderen met diabetes Type 1. Ze onderzocht zowel de invloed van risicofactoren zoals ouderlijke stress en angst en protectieve opvoeding op het kind, als de rol van veerkrachtfactoren bij ouders zoals mindfulness. Verder verrichtte ze op vrijwillige basis klinisch werk bij het kinderdiabetesteam van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Steven Deketele

Steven Deketele is projectmedewerker BelRAI binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Hij vervangt Julie Descamps voor 20% gedurende de periode van haar ouderschapsverlof.

Steven behaalde een master in bedrijfspsychologie aan de Universiteit van Gent en een master in American Studies aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is vertrouwd met de werking van de integrale jeugdhulp vanuit zijn eerdere functie als begeleider van jongeren met een kwetsbare achtergrond. Hij werkte tevens voor diverse sociaal-culturele projecten als kok, vormgever en kunstenaar. Als projectmedewerker BelRAI staat hij mee in voor de implementatie van de BelRAI in Vlaanderen. Vanuit zijn praktijkervaring binnen de sociaal-culturele sector en de integrale jeugdhulp wil hij binnen het Kwaliteitscentrum tevens een bijdrage leveren aan het onderzoeksbeleid inzake diagnostiek waarbij voldoende aandacht is voor de noden van kwetsbare groepen. Naast zijn opdracht binnen het Kwaliteitscentrum is Steven nog steeds actief als kunstenaar.

COMMUNICATIE

Veerle De Wilde

Veerle is de communicatief en administratief medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze behaalde haar Bachelor in de Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en haar Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Na haar afstuderen rondde ze aan dezelfde universiteit een Postgraduaat Psychoanalytische Therapie af. Ze werkte geruime tijd in een Jeugdinstelling en schreef verschillende artikels over het klinisch werk met jongeren. Naast haar werkzaamheden in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft Veerle een privépraktijk als klinisch psychologe te Gent.