Medewerkers

DIRECTIE

Julie De Ganck

dr. Julie De Ganck

Julie is directeur van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Julie heeft een sterke theoretische en klinische achtergrond in de psychologie met een bijzondere interesse in de klinische psychodiagnostiek en de (bijzondere) jeugdzorg.

Aan de Universiteit Gent behaalde Julie haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie. Tijdens haar assistentschap binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, voltooide ze een doctoraatsonderzoek over het verband tussen psychopate persoonlijkheidstrekken en affectieve stoornissen bij jonge delinquenten en begeleidde ze masterproeven en werkcolleges in de Klinische Psychodiagnostiek. Voorafgaand aan haar mandaat aan de Universiteit Gent doceerde ze gedurende vier jaar zowel psychologie als  pedagogiek, onderwijswetgeving en agogiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze was tevens coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen Europese Comenius projecten.

Voor Julie is wetenschappelijk onderzoek pas echt waardevol als het geworteld is in de klinische praktijk en als het maatschappelijk relevant en betekenisvol is. Vanuit die overtuiging combineert ze haar functie als coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, met een praktijk in de psychotherapie. Haar interesse in psychodiagnostiek en betrokkenheid in maatschappelijk relevante thema’s blijkt ook uit de documentaire ‘Druk’ uit 2011, die ze samen met filmmaker Ivan Boeckmans en de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (Universiteit Gent) maakte in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat.

Als directeur is Julie sinds de oprichting verantwoordelijk voor het operationaliseren van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

WETENSCHAP EN EDUCATIE

Julie Descamps

Julie is projectmedewerker Vlaamse Sociale Bescherming van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Binnen het concept van de Vlaamse Sociale Bescherming behoort de ingebruikname van de BelRAI (Screener) tot één van de opdrachten. De focus van het Kwaliteitscentrum ligt op de voorbereidingsfase van deze implementatie door het uittekenen en implementeren van een vormings- en attesteringstraject.

Aan de Arteveldehogeschool Gent behaalde Julie haar Professionele Bachelor Sociaal Werk. De voorbije 10 jaar was ze actief bij het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Zuid-West-Vlaanderen, vooreerst als stafmedewerker en vanaf 2010 als coördinator van de vzw. Het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders stond centraal, waarin zij een ondersteunende en netwerkende functie opnam.

In februari 2018 vervoegde Julie het team van Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Vanuit haar ervaring in samenwerking en netwerking, en haar affiniteit met de eerstelijns- en welzijnssector geeft ze mee vorm aan de opdrachten binnen het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Jasmine Van Regenmortel

Jasmine is projectmedewerker BelRAI Opleiding en Attestering aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw sinds november 2019. Zij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de opleiding en attestering van de Vlaamse Woonzorgcentra inzake BelRAI LTCF.

Jasmine behaalde haar master in de ergotherapeutische wetenschappen aan de gelijknamige interuniversitaire opleiding aan de UGent/KU Leuven. Haar gepubliceerde masterthesis is een systematische review en klinimetrische studie over assessmentinstrumenten voor fysieke activiteit bij personen met Myalgische Encefalomyelitis (ME). Haar bachelor heeft zij gehaald aan de Artemis Hogeschool Antwerpen.

Van april 2017 tot oktober 2019 werkte zij als wetenschappelijk medewerker binnen het onderzoeksprogramma BelRAI van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mee aan de ontwikkeling van het nieuwe BelRAI Revalidatie instrument in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Haar praktijkervaring als ergotherapeut richtte zich naar de revalidatie van volwassenen en ouderen. Tot slot heeft zij ervaring in de ergotherapeutische begeleiding van ouderen in woonzorgcentra.

dr. Cynthia Van Gampelaere

Cynthia startte in december 2019 bij het Kwaliteitscentrum als wetenschappelijk medewerker Integrale Jeugdhulp ter vervanging van Nathalie Schouppe tijdens haar moederschapsrust. Ze stond onder andere in voor het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten met betrekking tot het domein van de Integrale Jeugdhulp.

In augustus 2020 stapte ze mee in het BelRAI project. Binnen de context van de Vlaamse Sociale Bescherming staat ze onder andere in voor de inhoudelijke uitwerking van het vormings- en attesteringstraject inzake BelRAI. Momenteel werkt ze halftijds als projectmedewerker BelRAI en halftijds als wetenschappelijk medewerker Integrale Jeugdhulp.

Cynthia behaalde haar master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Nadien werkte ze gedurende vier jaar als doctoraatsstudent aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (FWO-aspirant). Haar doctoraatsproject handelde over de ouder-kind relatie in gezinnen met jonge kinderen met diabetes Type 1. Ze onderzocht zowel de invloed van risicofactoren zoals ouderlijke stress en angst en protectieve opvoeding op het kind, als de rol van veerkrachtfactoren bij ouders zoals mindfulness. Verder verrichtte ze op vrijwillige basis klinisch werk bij het kinderdiabetesteam van het Universitair Ziekenhuis Gent.

dr. Amanda Clauwaert

Amanda is sinds maart 2021 projectmedewerker aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en staat mee in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Ze behaalde haar master experimentele en theoretische psychologie in 2014 aan de Universiteit Gent, waarna ze op verschillende multidisciplinaire onderzoeksprojecten werkte rond gezondheid. Zo voltooide ze een doctoraat aan de Universiteit Gent rond de interactie tussen aandachts- en motorische processen bij (chronische) pijn. Daarna deed ze tevens onderzoek aan de KU Leuven naar mogelijke hersenschade door kopballen bij jonge elite voetballers.

Voor Amanda is het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s, studenten en het werkveld belangrijk.  Ze is dan ook heel enthousiast om haar expertise verder toe te passen in een meer maatschappelijke en praktijkgerichte functie aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Florian Wauters

Florian werkt sinds september 2021 binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als projectmedewerker BelRAI en is mee verantwoordelijk voor de uitwerking van het vormings- en attesteringstraject inzake BelRAI.

In 2017 voltooide hij de Professionele Bachelor in de Podologie aan de Arteveldehogeschool en later dat jaar begon hij als zelfstandig podoloog binnen een multidisciplinaire groepspraktijk. Op die manier ontwikkelde hij een sterke affiniteit met verschillende patiëntendoelgroepen, zowel binnen de praktijk als in hun thuisomgeving.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging combineerde hij in 2019 – 2021 zijn job als podoloog met de opleiding van Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Zo verdiepte hij zich in de maatschappelijke verschijnselen en het beleid met betrekking tot de Belgische gezondheidszorg en groeide de interesse om mee te werken aan de toekomst van het Belgische en Vlaamse  zorglandschap. Florian is dan ook erg enthousiast om hiervoor zijn kennis en ervaring in te zetten binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Liesbeth Verdonck

Liesbeth is sinds oktober 2021 projectmedewerker aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en staat mee in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Ze behaalde in 1999 haar master in de Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij ging aan de slag als adjunct-apotheker in Gent en werd in 2016 interne coach, verantwoordelijk voor de opleidingen van apothekers en apotheekassistenten en het implementeren van farmaceutische zorgprojecten. Deze activiteit werd later uitgebreid naar opleidingen in WZC’s. Ze behaalde bijkomend een attest van seniorenconsulent.

dr. Kimberly Vannieuwenhove

Kimberly werkt sinds oktober 2021 halftijds bij het Kwaliteitscentrum als wetenschappelijk medewerker. Daarnaast is ze halftijds werkzaam als post-doctoraal medewerker bij de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent en heeft ze een privépraktijk als klinisch psycholoog in Gent.

Kimberly behaalde haar doctoraat in de Klinische Psychologie in 2019. Haar onderzoek focuste zich op het in kaart brengen van interpersoonlijke dynamieken bij personen met een voorgeschiedenis van complex trauma via kwantitatief en kwalitatief casestudie onderzoek. Tijdens haar aanstelling als assistent (2014-2020) werkte Kimberly mee aan diverse onderzoeksprojecten waarin diagnostiek een centrale plaats innam en doceerde ze verschillende assessment-specifieke opleidingsonderdelen.

Deze kennis en ervaring sterken Kimberly in haar duurzaam engagement om de kwaliteit van diagnostiek te verbeteren.

COMMUNICATIE

Veerle De Wilde

Veerle is de communicatief en administratief medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze behaalde haar Bachelor in de Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en haar Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Na haar afstuderen rondde ze aan dezelfde universiteit een Postgraduaat Psychoanalytische Therapie af. Ze werkte geruime tijd in een Jeugdinstelling en schreef verschillende artikels over het klinisch werk met jongeren. Naast haar werkzaamheden in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft Veerle een privépraktijk als klinisch psychologe te Gent.

Eefje Claerhout

Eefje startte in maart 2021 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als projectmedewerker BelRAI (30%) en communicatief en administratief medewerker (70%).

Aan de Universiteit Gent behaalde Eefje haar bachelor in de Rechten. Daarna is ze overgeschakeld naar de Communicatiewetenschappen, ook aan de Universiteit Gent. Ze behaalde haar master Communicatiewetenschappen, met afstudeerrichting communicatiemanagement in 2021. Tijdens haar studies werkte ze onder meer als schrijftolk voor dove en slechthorende studenten.