Lopende projecten


ZZI-18: inschalen van zorgzwaarte

Een correcte inschaling van de ondersteuningsbehoeften van minderjarigen met een handicap is onder meer cruciaal binnen het kader van het persoonsvolgende financieringsmodel (PVF). In 2012 finaliseerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd inschalingsinstrument om de ondersteuningsbehoeften van meerderjarige personen met een handicap in te schalen. Momenteel wordt door de studiecel van het VAPH het zorgzwaarte-instrument (ZZI-18) voor minderjarigen met een beperking ontwikkeld. Dit inschalingsinstrument beoogt de totale ondersteuningsbehoeften van minderjarige personen met een handicap in kaart te brengen. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek neemt een adviserende rol op bij de totstandkoming van het zorgzwaarte-instrument (ZZI) voor minderjarigen, via een participatie in de bijeenkomsten van de adviserende expertengroep.

ABAS-3: Adaptief gedrag

Een goede inschatting van adaptief gedrag is van groot belang, niet alleen voor het diagnosticeren van verschillende stoornissen (zoals onder meer verstandelijke beperking, ASS, ADHD), maar ook voor het in kaart brengen van de ondersteuningsnoden van de jongere bij dagelijkse activiteiten. In Vlaanderen bestaat momenteel geen instrument voor het evalueren van adaptief gedrag dat bestaat uit meerdere subdomeinen van adaptief gedrag, daarnaast valide en betrouwbaar is, en genormeerd is voor de Vlaamse populatie. De ontwikkeling, normering en validering van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag is een 4-jarig project onder leiding van Prof. dr. Ilse Noens (KU Leuven). De eerste fase van de ontwikkeling gebeurde door het Steunpunt WVG. In een pilootstudie werd uiteindelijk gekozen voor de vertaling van de derde editie van het Adaptive Behavior Assessment System (ABAS-3; Harrison & Oakland 2015). In 2016 werd het normerings-, betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek opgestart met financiering vanuit het Departement Onderwijs en Vorming. In 2018 start deel 2 van het normerings-, betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek met extra financiering vanuit het Steunpunt WVG. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek leverde de stratificatiecriteria voor het normeringsonderozek aan en neemt een adviserende rol op in de stuurgroep die de verschillende  fases van het onderzoek opvolgt.

Dia-land: behoefte aan diagnostiek bij (jong) volwassenen met een beperking

Dit tweejarig onderzoeksproject kadert binnen een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen en het Oriëntatiecentrum van het Gouverneur Kinsbergencentrum. Enerzijds wil men het huidig diagnostisch aanbod/landschap voor personen met een beperking inventariseren. Anderzijds wordt de effectiviteit en efficiëntie van het diagnostisch aanbod nagegaan, waarbij men ook de eventuele noden en tekorten in kaart wil brengen.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek neemt een adviserende rol op binnen de wetenschappelijke stuurgroep van het project. Op dit moment werd het literatuuronderzoek en het vragenlijstonderzoek reeds afgerond, waarvan u het rapport hier kan vinden.

Gefinaliseerde projecten


IZIKA/IZIIK: inschalen van zorgintensiteit

Onder leiding van prof. dr. Vanderfaeillie (VUB) en prof. dr. Van West (VUB) is een onderzoek opgezet omtrent het experimenteel traject voor de ingebruikname van het Instrument ter bepaling van de Intensiteit van Zorg voor Kinderen en Adolescenten (IZIKA) en het Instrument voor Infants en Kleuters als meetinstrumenten voor het inschalen van de zorgintensiteit bij minderjarigen bij aanvragen naar niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek nam binnen dit onderzoek een adviserende rol op. De medewerkers van het centrum participeerden in de stuurgroep en volgen het goede verloop van de studie op.

Protocol Handelingsgerichte Diagnostiek in de Onthaal-, Observatie en Oriëntatiecentra

In 2013 werd door de Federatie Onthaal-, Observatie en Oriëntatiecentra (OOOC) een protocol ontwikkeld dat een weergave biedt van de werkwijze van het diagnostisch onderzoek binnen OOOCs. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek participeert in een werkgroep die het vormingstraject voor dit protocol “Handelingsgerichte Diagnostiek in de OOOCs” ontwikkelt.