Diagnostische protocollen

Diagnostische protocollen zijn een soort van draaiboeken die een hulpverlener kunnen helpen om op een wetenschappelijk onderbouwde manier een diagnostisch traject met een cliënt te doorlopen. In 2011 gaf het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een reeks Classificerende Diagnostische Protocollen (CDP) uit bedoeld als handvatten voor de praktijk om te komen tot een gestandaardiseerd en kwaliteitsvol diagnosticeren van een stoornis. Ze bevatten richtlijnen waarin de meest recente wetenschappelijke informatie aangaande een bepaalde stoornis is verwerkt. Een aantal van deze protocollen zijn aan vernieuwing toe in het kader van nieuwe wetenschappelijke inzichten en veranderingen in de sector. Een expertengroep van academici en clinici met kennis in de betreffende stoornis staat telkens in voor de actualisering van een protocol. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek neemt hierbij de coördinatie op zich.

 

Gefinaliseerde projecten


Classificerende Diagnostische Protocollen autismespectrumstoornis (ASS) kinderen en jongeren en volwassenen.

Sinds eind 2016 werd ingezet op de actualisering van het CDP ASS kinderen en jongeren enerzijds, en het CDP ASS volwassenen anderzijds. Beide diagnostische protocollen zijn tweeledig. Ze bestaan enerzijds uit een algemene leidraad, die een methodiek aanreikt om een classificerend diagnostisch traject aan te vatten. Anderzijds bevatten beide protocollen testfiches van instrumenten die gehanteerd kunnen worden om de diagnose ASS te onderzoeken. Hoewel de focus van de protocollen op classificatie ligt, worden in beide protocollen ook handvatten voor handelingsgerichte diagnostiek aangereikt, in lijn met de aanbevelingen van de Taskforce Autisme. Uniek aan de herwerking van de classificerende diagnostische protocollen ASS is dat ze in een tweede fase voorgelegd werden aan personen met ASS met de mogelijkheid de protocollen te beoordelen en feedback te formuleren. Met deze werkwijze werd getracht de unieke belevingsexpertise van personen met ASS mee te nemen bij de herwerking van de protocollen en konden de protocollen meer afgestemd worden op hun behoeften en verwachtingen wat diagnostiek betreft. Hun waardevolle input resulteerde in enkele terechte toevoegingen en aanpassingen binnen beide protocollen en bijkomend in een onderzoeksrapport dat hun belevingen en ervaringen met het diagnostisch proces beschrijft. Het CDP ASS kinderen en jongeren kan u hier vinden. Het CDP ASS volwassenen kan u hier vinden. Ter introductie van de protocollen werd op 15 oktober 2018 de studiedag ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’ gehouden. Meer informatie over de studiedag en de presentaties kan u hier raadplegen.

 

Classificerend Diagnostisch Protocol verstandelijke beperking

In 2015 werd gestart met de actualisering van het CDP verstandelijke beperking. Dit protocol werd ondertussen gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende betrokken instanties. Binnen het protocol worden de twee kerndomeinen van verstandelijke beperking beschreven, namelijk het intellectuele functioneren en het adaptief gedrag. Naast een theoretische achtergrond worden in het protocol tal van instrumenten, methodieken en aandachtspunten aangereikt om op een kwaliteitsvolle manier het functioneren van een persoon binnen deze twee domeinen te analyseren. Het volledige protocol kan u hier vinden.