Naar aanleiding van diverse vragen die het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw mocht ontvangen over de WISC-V-NL geven wij graag via deze nieuwsbrief een stand van zaken over de ontwikkeling van dit instrument. Tot op heden kunnen wij nog geen advies formuleren over de kwaliteit van de WISC-V-NL en het gebruik ervan in Vlaanderen.
 
Wat?
De WISC-V-NL is de Nederlandstalige bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 5th Edition. Het instrument beoogt aan de hand van 14 subtests de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Het doel van de revisie van de WISC-III-NL was het aansluiten bij nieuwe theoretische inzichten op het gebied van intelligentie, het up-to-date brengen van de normen en het toevoegen van nieuwe subtests en nieuwe indexscores. Ook zijn wijzigingen aangebracht aan de afname- en scoringsprocedures om deze gebruiksvriendelijker en consistenter te maken. De grootste verandering is misschien wel het schrappen van het Verbale (V) IQ en Performale (P) IQ. De oude V-P gedachte is dan ook verlaten. De WISC-V-NL berekent het Totaal IQ en vier factorscores, namelijk Verbaal Begrip, Perceptuele Redeneerfactor, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Hierbij wordt de nadruk niet meer zozeer gelegd op het IQ-getal als maat voor intelligentie, maar ligt de focus eerder op een cognitief vaardigheidsprofiel waarbij de sterktes en zwaktes van het kind of de jongere aan bod komen. Dit biedt dan ook meer handvaten om handelingsgerichte adviezen uit te werken.
 
Het instrument zal uitgegeven worden door Pearson B.V.
 
Onderzoek
Zowel in Vlaanderen als in Nederland is in september 2016 het normeringsonderzoek van start gegaan. In Vlaanderen was het Vlaams Forum voor Diagnostiek de instantie die in opdracht van Pearson B.V. data verzamelde, met onderzoeken lopend in dat verband aan Howest, Thomas More, KU Leuven, UGent, VIVES en VUB. De steekproeftrekking hield rekening met acht variabelen (leeftijd, geslacht, regio, schoolniveau, schoolnet, socio-economische status, etniciteit en urbanisatie). De stratificatiecriteria en bijhorende streeftabellen werden uitgewerkt door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw. In juli 2017 werd de dataverzameling in Vlaanderen afgerond. In totaal zijn er ruim 400 afnames gebeurd bij normaal ontwikkelende Vlaamse kinderen tussen 6 en 16 jaar oud. Daarnaast zijn er in het kader van validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek nog extra afnames gedaan bij specifieke doelgroepen (o.a. laag- en hoogbegaafde kinderen) enerzijds en met meerdere beoordelaars of aanvullende testen anderzijds.
 
Momenteel is het aan de testontwikkelaar (Pearson B.V.) om de data uit Vlaanderen en Nederland te analyseren.
 
Beoordeling
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft momenteel geen inzage in de Vlaamse normeringsdata. Pas na vrijgave van de resultaten door Pearson B.V. kunnen wij overgaan tot een beoordeling van het instrument en de Vlaamse normeringsdata in het bijzonder. Hierbij willen we erop wijzen dat onze beoordeling enkel gericht zal zijn op de Vlaamse data. Daarnaast zal ook de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) de Nederlandse data beoordelen. Daar het een Nederlands-Vlaams instrument betreft, zijn beide beoordelingen cruciaal om een algemeen advies te vormen over de kwaliteit van de WISC-V-NL. Het is dan ook wachten op enerzijds de bekendmaking van de Vlaamse resultaten door Pearson B.V., maar anderzijds ook op de beoordeling van de Nederlandse data door de COTAN. De Vlaamse projectleider van de WISC-V-NL verwacht deze resultaten en een afgewerkte beoordeling door de COTAN ten vroegste in de periode februari – april 2018. Wij zullen alles in het werk stellen het advies van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek hierna zo spoedig mogelijk te publiceren. Wij zijn op de hoogte van de verschillende groepsaankopen die lopen, maar kunnen niet eerder dan binnen eerder aangegeven timing een advies formuleren over de kwaliteit van de WISC-V-NL en het gebruik ervan in Vlaanderen.